Scroll Top
Vyřízení zaměstnanecké karty

Pro naše klienty zajišťujeme vyřízení zaměstnaneckých karet, zejména prostřednictvím vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve režim Ukrajina).

Umíme vyřídit i zaměstnanecké karty pro zaměstnance pracovních agentur, což není u srovnatelných společností běžné.

Co je to zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu (delšímu než 3 měsíce) na území ČR za účelem zaměstnání.

Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

  • pobývat na území ČR a zároveň
  • pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána,
  • pracovat na pracovní pozici, ke které mu byl podle dřívější právní úpravy udělen souhlas nebo kterou cizinec řádně oznámil (v rámci změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další
    pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele). To znamená, obdržel-li tento cizinec sdělení Ministerstva vnitra o splnění podmínek pro
    učinění takové změny nebo podle dřívější právní úpravy rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou.
Snímek obrazovky 2021-06-16 v 16.49.38
Businesspeople discussing together in conference room during meeting at office

Zaměstnanecká karta má tzv. duální charakter, tj. opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k zaměstnání, aniž by musel žádat na dvou místech, tedy v krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo pobočce pro hlavní město Praha o povolení k zaměstnání.

Zaměstnanecká karta existuje také v režimu neduálního dokladu. V takovém případě jde v zásadě jen o povolení k pobytu, a to pro cizince, u kterých je podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nadále vyžadováno povolení k zaměstnání nebo který má podle zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce (tj. je uveden v § 98 zákona o
zaměstnanosti).

Pro koho je zaměstnanecká karta určena a jaké jsou její druhy?

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze všech států světa, nikoliv však pro občany členských států EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali. 

Z hlediska odborné způsobilosti je zaměstnanecká karta určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti.

Snímek obrazovky 2021-06-16 v 16.49.38
Businesspeople discussing together in conference room during meeting at office

Volné pracovní místo, na které lze podat žádost o zaměstnaneckou kartu, však musí být zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa musí být se souhlasem zaměstnavatelů zveřejňována na internetovém integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je můžete vyhledat.

Zaměstnanecká karta se tedy váže vždy ke konkrétní pracovní pozici (může jich být i více najednou), pro kterou byla vydána, popř. k pracovní pozici, pro niž byl podle dřívější právní úpravy udělen souhlas Ministerstva vnitra nebo kterou cizinec oznámil jako novou v rámci změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice, splnil-li podmínky stanovené pro učinění takové změny zákonem.

Potřebujete pro své zaměstnance vyřídit dlouhodobé pracovní a pobytové vízum?