Scroll Top
Poplatky, pojištění, doba platnosti povolení

POPLATKY

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se za vydání každého povolení ke zprostředkování zaměstnání hradí správní poplatek podle položky 9 písm. d) až f) části I sazebníku uvedeného v příloze tohoto zákona, a to úhradou na účet Úřadu práce České republiky.

Výše správních poplatků uvedených v části I přílohy v položce 9 písm. d) až f) je následující:

  • za vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro jiné právnické nebo fyzické osoby, které práci přidělují a dohlížejí na její provedení, 25 000 Kč;
  • za vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob jiné právnické nebo fyzické osoby, které práci přidělují a dohlížejí na její provedení, 15 000 Kč;
  • za vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívajícímu ve vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, které se o práci ucházejí, vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovní síly, a v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí 5 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ

Fyzické či právnické osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost dle ust. § 14 odst. 1) písm. b) uvedeného zákona jsou povinny se dle ust. § 58a tohoto zákona pojistit do dvou měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí.

DOBA PLATNOSTI POVOLENÍ

Povolení podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se vydává na dobu neurčitou a podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, na dobu 3 let.